Lưu trữ thẻ: khai bảo hiểm xã hôi

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội từ đầu

Đăng ký tài khoản kê khai bảo hiểm xã hội ban đầu áp dụng cho Hà Nội Bài viết hướng dẫn cho doanh nghiệp mới đăng ký kê khai bảo hiểm xã hội từ ban đầu vẫn chưa có mã đơn vị bảo hiểm B1. Vào trang  https://bhxhvnpt.com   Vào mục Download ,   Tải […]

Giới thiệu dịch vụ khai Bảo hiểm xã hội VNPT

Căn cứ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Nghị định số 19/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/03/2014 đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 288/TB-VPVP ngày […]